Wenche Melander (t.v.) och Pernilla Ingers (t.h.) - vinnare av Kirurgisk Omvårdnadsstipendium 2021.

Wenche Melander och Pernilla Ingers från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhuset, Lund, tilldelas Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utses till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

 

Projekt
“Det spelar roll! Patienter med magsäcks- eller matstrupscancer inom SVF som har en kurativ behandlingsintention och deras erfarenhet av det första besöket inom  den kirurgiska öppenvården".

Projektet är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Nio semistrukturerade intervjuer analyserades med tematisk analys och resultatet beskrivs i två teman, ”Visshet/vetskap skapar hanterbarhet” och ”Stöd och kompetens lugnar”.
Motivering

Att beskriva vilka aspekter som spelar roll för patienternas egna upplevelser av den kirurgiska öppenvården lyfter fram vikten av en personcentrerad vård. Genom att lyssna till patienternas egna berättelser och erfarenheter skapas en vårdrelation där patienten kan känna trygghet. Arbetet belyser kärnan i specialistsjuksköterskans i kirurgisk vård kompetens och profession. Detta visar ännu en gång vikten av att se till patientens alla behov - fysiska, psykiska och emotionella.

Projektet utgår från kärnkompetenserna: Samverkan i team, Personcentrerad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik.

Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.