Eva Jangland. Foto: Åsa Muntlin.

NFSK's Forskarpris 2022 tilldelas Eva Jangland som är Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, Universitetslektor och docent i omvårdnad, Forskningsledare, Forskargruppsledare, verksamhetsområde kirurgi Akademiska sjukhuset, Institutionen för kirurgiska vetenskaper Uppsala universitet. 

Motivering

NFSK tilldelar Eva Jangland Forskarpriset 2022 då hon är en stark vetenskaplig förebild för forskningen inom omvårdnad inom kirurgisk vård. Eva har forskningsfokus på patientens perspektiv, personcentrerad vård, handledning samt kompetens och professionsutveckling för sjuksköterskor på olika nivåer. Genom en rad forskningsstudier har Evas forskning bidragit till att betydelsen av den grundläggande omvårdnaden och sjuksköterskans kompetens inom kirurgisk omvårdnad har synliggjorts och forskningsresultat tillämpats i kliniken.

Eva har ett 30-tal publikationer och ett 20-tal forskningsprojekt som pågår inom ramen för samarbeten lokalt, nationellt och internationellt.