Therese Teodorsson, vinnare av Bästa Fria föredrag 2018.

Therese Teodorsson, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Personcentrerad vård på kirurgisk vårdavdelning? En etnografisk studie

Introduktion

Ett teoretiskt ramverk, Fundamentals of Care, är framtaget för att guida i processen att uppnå personcentrad vård där patientens vårdbehov tillgodoses.  Ramverket beskriver olika faktorer (exempelvis kultur, ledarskap, utvärdering och återkoppling i organisationen) som kan påverka utförandet av högkvalitativ och personcentrerad vård. Det finns få studier som beskriver hur ovanstående faktorer påverkar patientens upplevelse och vårdbehov. Syftet var att, ur ett patientperspektiv, upptäcka organisatoriska faktorer som påverkar utförandet av omvårdnad till patienter med akut buksmärta.  

Metod

Fokuserad etnografisk metod användes och observationer utfördes på kirurgisk vårdavdelning. Data samlades in genom deltagande observationer samt informella intervjuer och analyserades med deduktiv innehållsanalys. Studien utgick från det teoretiska ramverket Fundamentals of Care.  

Resultat

Resultatet visar att patienterna kände oro kring stressen på vårdavdelningarna och detta hade påverkan på deras integritet, vila, sömn, behov av information och delaktighet i planering. Patienter beskrev att de upplevde att de blev lämnade ensamma med existentiella tankar. Resultatet visar också att utebliven omvårdnad fick konsekvenser för patientsäkerheten.  Patienterna värderade vårdrelationen samt en god stämning på vårdavdelningarna högt.

Diskussion

Studien belyser organisationens ansvar att leverera säker och högkvalitativ vård, där ansvaret för omvårdnaden varken kan delegeras eller förbises. I presentationen kommer patientberättelser användas för att exemplifiera resultatet. Genom att använda observationer för att erhålla information ur patientperspektiv, identifierades frågor kring patientsäkerhet som genom annan forskningsdesign inte hade kunnat identifierats. Att göra patientobservationer på den egna avdelningen kan på ett enkelt sätt användas för att identifiera faktorer som organisationen behöver reagera på och agera kring och jobba vidare med i ett förbättringsarbete.