Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) startade år 2011 (under namnet Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård) som en sektion i Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), www.swenurse.se. NFSK riktade sig ursprungligen mot studerande till- eller specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård. Verksamheten har sedan dess breddats och riktar sig även mot dig som arbetar med eller är intresserad av specialiserad kirurgisk omvårdnad. Med omvårdnad avses att bedöma helhetsbilden av patientens fysiska, psykosociala och relationella behov, samt förmåga att själv tillgodose dem, och utifrån det prioritera vården och möta behoven. Målet för omvårdnad är att ge patienten stöd att uppnå hälsa, vilket innebär att känna välmående och trygghet i sin situation. Vi använder oss av det teoretiska ramverket ‘Fundamentals of Care’ som beskriver en kombination av tre dimensioner för att möta patientens individuella omvårdnads behov; (1) vårdrelationen, (2) sjuksköterskans kunskap om de fundamentala vårdbehoven och (3) organisatoriska förutsättningar. 
 
Kirurgisk omvårdnad med hög kvalitet är nödvändig för att patienten ska få säker vård med hög kvalitet i en effektiv vårdkedja. För detta krävs att sjuksköterskan har specialistkunskap i omvårdnad som används rätt i verksamheten. En förutsättning för detta är att det finns specialistkompetens inom omvårdnad i alla beslutsled inom organisationen. Specialistkompetensen bidrar även till en individuell karriärväg samt en tryggare arbetsplats för kollegor och studenter.

Föreningens arbete syftar till att den kirurgiska patienten ska få en säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad. Syftet är även att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska-  och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar. 

Detta gör vi bland annat genom att bedriva verksamhet riktad mot utbildning, klinik och politik. Vi verkar för att öka kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av den kirurgiska patienten. Vi arbetar intressepolitiskt tillsammans med SSF, etablerar ett nationellt nätverk och skapar mötesplatser och delar information via hemsida, sociala media och konferenser. För att tydliggöra yrkesrollen och hur kompetensen kan tillvaratas i verksamheten har vi tagit fram en kompetensbeskrivning med tillämpningsanvisning för specialistsjuksköterskan inom kirurgisk vård. Den är uppbyggd efter våra sex kärnkompetenser och går att  ladda ner i Kunskapsbanken här på hemsidan. Vi delar även ut omvårdnadsstipendium för att lyfta fram specialistsjuksköterskan och betydelsen av kompetent kirurgisk omvårdnad.

NFSK är en ideell förening bestående av en styrelse med ordförande, vice ordförande och  ledamöter valda av årsmötet. Vi har ett nätverk med lokala ambassadörer som fungerar som styrelsens förlängda arm ut i Sverige. Vår verksamhet styrs av årsmötet, vi har även löpande verksamhetsdrivande styrelsemöten. Du som är medlem kan läsa protokoll från våra möten här på hemsidan. Du är  välkommen att kontakta oss med synpunkter på vår verksamhet och närvara på årsmötet där du som medlem har rösträtt.  
NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där vi värdesätter den unika människan och värnar jämlikhet och jämställdhet genom en personcentrerad utgångspunkt i vår verksamhet.