NFSK's logotyp.

NFSK är förkortningen för föreningens namn Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård.

Lagerbladen består av sex par blad per kvist, varje bladpar representerar en av de sex kärnkompetenserna; Personcentrerad vård, Säker vård, Informatik, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, samt Förbättringskunskap.

Lagerbladskvistarna går samman i en sutur som symboliserar hur kärnkompetenserna knyts ihop i den kirurgiska omvårdnaden som en förutsättning för att genom kompetent omvårdnad ge patienten en säker och effektiv vård med hög kvalitet.

Den holistiska människan är i centrum och symboliserar patientens omvårdnadsbehov med integrerande fysiska, psykosociala och relationella behov.

Bården består av flera färger och symboliserar mångfald avseende individuella olikheter såsom kön, etnisk och kulturell bakgrund, social tillhörighet, kognitiv förmåga, ålder etc., samt olika professioner, erfarenheter och kunskaper.  NFSK värdesätter den unika människan, samt värnar om jämlikhet och jämställdhet genom en personcentrerad utgångspunkt i vår verksamhet.