Foto: succo från Pixabay

 

Stadga för Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård 

Antagen av årsmötet: 2011-10-13 

Reviderad av årsmötet: 2015-08-18, 2016-08-24, 2018-03-19, 2019-03-19, 2020-03-31, 2021-02-11, 2022-03-01, 2023-03-09

§ 1 Ändamål 

Nationella Föreningen för Sjuksköterskor i Kirurgisk vård (NFSK) är en ideell professionell förening som verkar för evidensbaserad och säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad för patienten i kirurgisk vård. Den kirurgiska vården innefattar all kirurgisk verksamhet.

NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där den unika människan värdesätts. Föreningen värnar om jämlikhet och jämställdhet med utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt. Föreningen arbetar enligt de etiska riktlinjerna för sjuksköterskor från The International Council of Nursing. 

Föreningen ger stöd i yrkesutövandet till den som arbetar med eller leder den som arbetar med omvårdnad av patienten i kirurgisk vård. Föreningens syfte är att främja utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av patienten i kirurgisk vård, samt att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbytet nationellt och internationellt. Föreningen syftar även till att stärka de professionella rollerna som sjuksköterska-, specialistsjuksköterska-, avancerad specialistsjuksköterska och disputerad sjuksköterska inom kirurgisk vård, samt utbildningarna till dessa. Föreningen nätverkar med andra professioner inom kirurgisk vård. 

Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ledamot i föreningens styrelse bör vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening. 

Styrelsen fastställer föreningens säte, som skall vara inom Sverige. 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

 

§ 2 Organisation 

Föreningen utövar sin organisation genom: 

1. Årsmöte 

2. Styrelse (styrelsemöten) 

3. Aktiviteter som främjar föreningens ändamål

 

§ 2.1 Nätverk

Styrelsen kan upprätta ett nätverk inom ett särskilt intresseområde. Nätverket ska ha en tydlig struktur, ett syfte och följa upp sin verksamhet. Nätverket ska harmonisera med föreningens ändamål §1 i stadgan. 

I de fall det finns en extern organisation som vill föreslå ett nätverk inom föreningen, kan de ansluta sig som individuella medlemmar till föreningen. I de fall organisationen har en befintlig ekonomi kan de erbjudas att ge föreningen en ekonomisk gåva som de under en tidsbegränsad period kan använda till verksamhet inom sitt specifika intresseområde för aktiviteter som godkänts av styrelsen. Nätverk har inga egna medlemmar, styrelse eller ekonomi.

 

§ 3 Medlemskap 

§ 3.1 Rätt till medlemskap 

Sjuksköterska 

Rätt till medlemskap i denna kategori har sjuksköterskor med intresse för kirurgisk vård. 

Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

Rätt till medlemskap i denna kategori har specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. 

Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård 

Rätt till medlemskap i denna kategori har avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård. 

Disputerad sjuksköterska 

Rätt till medlemskap i denna kategori har disputerad sjuksköterska med intresse för kirurgisk vård. 

Studerande 

Rätt till medlemskap i denna kategori har personer med sjuksköterskeexamen som studerar till Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård eller Avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, som studerande räknas även doktorand som har sjuksköterskeexamen och intresse för kirurgisk vård. 

Intressemedlem 

Rätt till medlemskap som intressemedlem har övriga. Intressemedlem har inte rätt till förtroendeuppdrag i föreningen och äger ingen rösträtt.

 

§ 3.2 Medlemskapets upphörande 

Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur föreningen fattas av styrelsen. Grund för uteslutning är handling som skadar föreningens verksamhet eller strider mot föreningens stadgar. Fråga om uteslutning kan väckas av styrelsen eller en medlem. Den som ärendet gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är uppenbart att grund för uteslutning saknas. 

En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till återbetalning av inbetald medlemsavgift. 

Ett medlemskap kan förloras om medlemmen inte betalat förnyad 

medlemsavgift inom två månader från sista betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag i föreningen anses ha lämnat sitt uppdrag om medlemskapet upphör.

§ 3.3 Medlemsregister 

I medlemsregistret registreras de uppgifter rörande medlemmarna, inklusive personnummer, som styrelsen vid varje tillfälle finner nödvändigt på grundval av vilket underlag som krävs för bedömning av medlemskap, lagkrav, administration av medlemskap samt administration av 

medlemsförmåner. 

§ 4 Ansökan om medlemskap 

Styrelsen beslutar vilka uppgifter som anses nödvändiga att ange i 

medlemsansökan för att kunna fatta beslut om medlemskap. 

Styrelsen beslutar på vilka sätt det skall gå att ansöka om medlemskap. Medlemskap skall alltid kunna sökas genom skrivelse till styrelsen. 

Styrelsen fattar beslut om medlemskap. Styrelsen har rätt att delegera bedömning och beslut om medlemskap till specifika personer, såsom medlemsansvarig eller administratör. 

§ 5 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet per medlemstyp. 

Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i föreningen. Medlemmar i föreningen rekommenderas medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening. 

§ 6 Årsmöte och övriga möten 

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls senast första november varje år. Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 60 dagar före årsmötet. 

Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 30 dagar före årsmötet. 

§ 6.1 Årsmötets frågor 

Årsmötet behandlar följande frågor: 

1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna 

2. Val av mötespresidium 

3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll. 

4. Val av rösträknare 

5. Godkännande av föredragningslista 

6. Verksamhets- och revisionsberättelse 

7. Ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Motioner 

9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget. 

10. Medlemsavgiftens storlek 

11. Fastställande av antal ledamöter 

12. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Valberedningens storlek och val av ledamöter av valberedning varav en sammankallande 

15. Stadgar 

16. Övriga frågor 

§ 6.2 Motioner 

Föreningens medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet. 

Motionerna ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§ 6.3 Beslut 

På årsmötet har närvarande medlemmar som betalat fastställd medlemsavgift vid tiden för årsmötet yttrande- och förslagsrätt. 

Endast den som är medlem i föreningen och har betalat fastställd medlemsavgift vid tiden för årsmötet har rösträtt med en röst per medlem, medlem som innehar medlemskap som Intressemedlem äger ingen rösträtt. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. 

Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning sker öppet men kan dock ske slutet om någon medlem begär detta. Utfaller röstetalet lika avgör mötesordförande sakfråga och val avgörs med lottning. 

Föreningens revisorer och valberedning har yttrande- och förslagsrätt. Den som styrelsen utsett som föredragande i visst ärende, och som inte är styrelseledamot eller medlem, har i detta ärende yttrande- och förslagsrätt. 

§ 7 Föreningens styrelse 

§ 7.1 Styrelsens uppgifter 

Det åligger styrelsen att ansvara för ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadga och av årsmötet fattade beslut. 

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen ska kalla till årsmöte minst 60 dagar före årsmötet. 

§ 7.2 Styrelsen sammansättning samt val av styrelse 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Minst två tredjedelar (2/3) av styrelsemedlemmarna, inklusive ordförande och vice ordförande, ska ha lägsta akademiska nivå om magister i omvårdnad samt vara specialistsjuksköterska i kirurgisk vård eller avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. 

Ordförande väljs på en mandatperiod om två år. 

Vice ordförande väljs på en mandatperiod om två år, som bör gå omlott med ordförandens mandatperiod. 

Ledamöter väljs på en mandatperiod om två år, varav hälften eller antalet närmast hälften väljs per årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och vetenskaplig sekreterare. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. 

Styrelsen är beslutsmässig om kallelse gått ut minst två veckor innan mötesdatum, och då minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val då lotten avgör. 

Uppdragen som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas av samma person. 

§ 7.3 Firmateckning 

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Föreningens firma avseende löpande förvaltningsåtgärder får tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser. 

§ 8 Revision 

Vid årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn väljs på en mandatperiod om två år och revisorssuppleanten på ett år. Revisorn skall självständigt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna året. Revisorn granskar även att styrelsens arbete inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötets beslut.

Inför årsmötet skall föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse vara revisorn tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

Revisorn har rätt att biträdas av auktoriserad revisor, vilken utses av styrelsen.

§ 9 Stadgeärenden 

Föreningens stadgar beslutas vid årsmötet med 2/3 majoritet. 

§ 10 Upplösning 

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med majoritet 2/3. I samband med sådant beslut skall beslut tas om hur föreningens tillgångar skall fördelas.