Föreningens arbete syftar till att patienten i kirurgisk vård ska få en säker vård med hög kvalitet genom kompetent omvårdnad. Syftet är även att stärka den professionella rollen som specialistsjuksköterska-  och avancerad specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och göra den självklar.

Kirurgisk omvårdnad med hög kvalitet är nödvändig för att patienten ska få säker vård med hög kvalitet i en effektiv vårdkedja. För detta krävs att sjuksköterskan har specialistkunskap i omvårdnad som används rätt i verksamheten. En förutsättning för detta är att det finns specialistkompetens inom omvårdnad i alla beslutsled inom organisationen. Specialistkompetensen bidrar även till en individuell karriärväg samt en tryggare arbetsplats för kollegor och studenter. Med omvårdnad avses att bedöma helhetsbilden av patientens fysiska, psykosociala och relationella behov, samt förmåga att själv tillgodose dem, och utifrån det prioritera vården och möta behoven. Målet för omvårdnad är att ge patienten stöd att uppnå hälsa, vilket innebär att känna välmående och trygghet i sin situation. Vi använder oss av det teoretiska ramverket ‘Fundamentals of Care’ som beskriver en kombination av tre dimensioner för att möta patientens individuella omvårdnadsbehov; (1) vårdrelationen, (2) sjuksköterskans kunskap om de fundamentala vårdbehoven och (3) organisatoriska förutsättningar.

NFSK är partipolitiskt obunden och har en holistisk människosyn där vi värdesätter den unika människan och värnar jämlikhet och jämställdhet genom en personcentrerad utgångspunkt i vår verksamhet.