Utredningen “Framtidens specialistsjuksköterska” SOU 2018:77

NFSK är som sektion till Svensk sjuksköterskeförening ombedd att lämna synpunkter på remissen Framtidens specialistsjuksköterska- nu roll, nya möjligheter, SOU 2018:77.

NFSK framhäver i sina synpunkter särskilt att examen ska innehålla en akademisk examen. Detta eftersom att omvårdnad är ett eget vetenskapligt ämne, samt att specialist- och avancerad specialist/AKS-examen ska vara en tydlig progression inom professionen som omvårdnadsspecialist. På så sätt finns även en karriärstege. Allt annat är att förringa ämnet och professionen till ett praktiskt lärlingsyrke. Det innebär även att gå emot både vetenskaplig och klinisk evidens avseende behovet av en högre kompetens inom omvårdnad, samt en hållbar karriär som sjuksköterska. NFSK framhäver även att kliniken bör ha ett tydligare ansvar för utbildningen.

NFSK’s synpunkt är att:

 1. Omvårdnad är ett eget vetenskapligt ämne där forskningen visar att den högre kompetensen inom ämnet omvårdnad är nödvändig för en säker vård. Det är därför viktigt med en akademisk examen istället för att förringa yrket till ett praktiskt lärlingsarbete. För att yrket ska vara attraktivt är det viktigt att det finns en progression även i vidare yrkeskarriär, vad gäller både kompetens och att arbeta internationellt, därav bör utbildningen vara internationellt anpassad.
   
 2. Angående förslaget om att begränsa utbildningen till endast anestesi, operation och intensivvård, samt en öppen inriktning, anser NFSK att förslaget ligger tvärtemot det behov vi ser i klinik och det vi arbetar för som förening. Vi vill hitta en nationell samsyn som, genom en utbildning som ger samma höga kompetens oavsett vart man utbildar sig, säkerställer en jämlik och säker vård för patienten. Vi ser därför istället positivt på en utökad nationell samverkan mellan utbildningarna, där även kliniken har ett tydligt ansvar, exempelvis med inspiration från ST-boken. Detta för en attraktiv utbildning som ger kompetenta specialistsjuksköterskor med kliniskt relevant kunskap.
   
 3. Angående förslaget om en ny funktion Avancerad klinisk specialistsjuksköterska med skyddad yrkestitel och ny legitimation, en tvåårig utbildningen som leder till en yrkesexamen på avancerad nivå. Den bygger inte vidare på specialistsjuksköterskeexamen utan beskrivs som ett parallellt utbildningsspår på avancerad nivå efter grundutbildningen. Utredningen föreslår inga krav på yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska utan överlåter särskilda behörighetskrav till respektive lärosäte.

  NFSK anser att den avancerade specialistsjuksköterskan bör ha den högsta kompetensen inom huvudämnet omvårdnad. Detta anser vi bör erhållas genom en specialistutbildning på magisternivå följt av en AKS-utbildning på masternivå inom samma inriktning. Vi ser en problematik i att den avancerade specialistsjuksköterskan inte motsvarar den högsta kompetensen inom huvudämnet omvårdnad. Ett upplägg där ‘Avancerad klinisk specialistsjuksköterska’  innebär en progression i kompetens och karriär skulle kunna stödja den eftersträvansvärda insikten hos både organisation och allmänhet,

  ‘Att det medicinska paradigmet behöver förenas med omvårdnad som en likvärdig vital kompetens för att ge patienten en säker vård med hög kvalitet.‘

  Det skulle också kunna stödja yrkets attraktivitet. Att ha praktisk yrkeserfarenhet har länge efterfrågats och integrerats mer och mer inom utbildning i både medicin och omvårdnad, där mötet med patienten är ett väsentligt inslag för att lära hur att utföra de individuella bedömningarna och upprätta vårdplanerna. NFSK ifrågasätter kritiskt att gå ifrån denna kunskap och på så sätt gå tillbaka till ett sätt att utbilda som man gått ifrån för att det inte föll ut väl. NFSK vill att Avancerad klinisk specialistsjuksköterska även i fortsättningen skall vara en fortsättning efter specialistsjuksköterskeexamen. Kompetensstegen skall vara:

  1.Grundutbildning, 2.Specialistutbildning och 3.Avancerad specialistutbildning. Där varje steg är en högre akademisk examen och således en förutsättning för nästa steg.
   

 4. Angående att utbildningen föreslås ge endast en yrkesexamen (eng. Advanced Clinical Postgraduate Diploma in Specialist Nursing) och inte en masterexamen anser NFSK att vi ska förhålla oss till internationella riktlinjer (ICN) som rekommenderar masterexamen som ingång. Omvårdnad är ett vetenskapligt ämne och som högst utbildad inom ämnet bör även den vetenskapliga nivån vara högst. Allt annat är att förringa ämnet och professionen.
   
 5. Angående att utredningen föreslår att utbilda 100 avancerade kliniska specialistsjuksköterskor per år fördelat på fem lärosäten, anser NFSK att antalet ska vara i samråd med klinik.