Ansökan är öppen!

STIPENDIUM 2019

Sök årets omvårdnadsstipendium för specialistsjuksköterskor-  och studenter inom kirurgisk vård

 

MedFilm Logotyp - Bl� - Liten.jpg

Prissumman på 7 500 kr sponsras av MedFilm

 

 

Har du startat eller genomfört ett omvårdnadsprojekt, skrivit eller skriver en uppsats/publikation/avhandling inom vårdvetenskap som förbättrar vården för patienten inom kirurgisk vård? Är du medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK?

Då kan du ansöka om vårt omvårdnadsstipndium!

 

 

Ansök om omvårdnadsstipendiet genom att kortfattat beskriva projektet/studien på max 3 A4 (Times New Roman, strl. 12) med samtliga 6 rubriker:

  1. Bakgrund (Vad är/var anledningen till ditt projekt/studie, inklusive vetenskapligt stöd)

  2. Syfte (Vad vill/ville du uppnå)

  3. Metod (Beskriv studiens metod/hur du ska/gick tillväga inkl. vart projektet genomförs/des, vilka som ingår/ingick)

  4. Resultat/Förväntat resultat (Hur blev det, vad visade utvärderingen)

  5. Klinisk nytta (På vilket sätt förbättrar ditt projekt vården för patienten inom kirurgisk vård)

  6. Vad stipendiet skall användas till

 

KRITERIER

  • Sökande ska vara medlem som specialistsjuksköterska eller studerande i NFSK.

  • Studien/projektet ska förbättra vården för den kirurgiska patienten eller utveckla specialistsjuksköterskans roll i kirurgisk vård.

  • Ansökan ska vara förankrad i vetenskap (omvårdnad) samt sammankopplad med någon av de 6 kärnkompetenserna: Personcentrerad vård, Samverkan i team, Evidensbaserad vård, Förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, Säker vård, Information.

  • Det ska tydligt framgå hur pengarna ska användas.

 

Omvårdnadsstipendiet delas ut under kirurgveckan 2019 i Norrköping och ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet. Återrapportering hur stipendiet använts görs till NFSK efter ett år. Bedömningsgruppen består av kliniskt- samt akademiskt verksamma specialistsjuksköterskor.

VÄLKOMMEN ATT SKICKA  DIN ANSÖKAN SENAST 26/5 TILL: info@nfsk.se

 

 

Tidigare års vinnare:
2018
“Introduktionsprogram”
Pernilla Hendeberg från kirurgkliniken på universitetssjukhuset i Örebro.
P​​rojektet är ett evidensbaserat vårdutvecklingsprojekt som lyfter fram omvårdnaden som en självklar utgångspunkt i arbetet på vårdavdelningen. Genom ett strukturerat introduktionsprogram för sjuksköterskor och undersköterskor utifrån de sex kärnkompetenserna stärks den nya sjuksköterskan i sin profession. Detta bidrar till att utveckla den evidensbaserade omvårdnaden och göra den självklar i kliniken.

2017
"Minska de sjukhusförvärvade pneumonierna på kirurgiska kliniken"
Amra Drocic från Kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset, Norrköping.
Införa en utarbetad signeringslista och förbättra kunskap till både personal och patienter. Signeringslistan innehåller följande sökord: höja patientens huvudända i sängen till 30-45 grader, kontinuerlig munvård, mobilisering, adekvat smärtlindring och bra andningsgymnastik.

2016
“Omvårdnadsrond”
Emma Strandqvist från kirurgkliniken på Akademiska sjukhuset, Uppsala
Att strukturera arbetet kring patientens omvårdnadsproblem och på så sätt arbeta patientsäkert och likvärdigt oavsett personal. Specialistsjuksköterska leder omvårdnadsronden tillsammans med vårdteamet och ser till att åtgärderna följs upp. 

2015
“Bedsiderapport”
Tina Ahl & Linda Lovin på Vrinnevisjukhuset, Norrköping
Införa bedsiderapportering som stimulerar det personcentrerade förhållningssättet och patientens delaktighet genom att patienten får en aktiv roll i rapporten. Bedsiderapporten gynnar även teamarbetet och informationsflödet mellan patient-vårdgivare-vårdgivare då kommunikationen sker vid samma tillfälle med fler i teamet närvarande.

SÖK IDAG!