NFSK gratulerar Jenny Drott som disputerade 8 juni!

NFSK gratulerar Jenny Drott som disputerade den 8 juni vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet med avhandlingen "Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy."

5 snabba:

Vem är du?

Jag heter Jenny Drott och har varit leg. Sjuksköterska i snart 20 år (…åren går J). Har under dessa år mestadels varit verksam på Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Har även under de senaste 10 åren varit aktiv i undervisningssammanhang på Linköpings Universitet och haft förmånen att undervisa blivande sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom kirurgisk omvårdnad.   

Berätta om ditt ämne

I mitt avhandlingsarbete har jag studerat patienter med kolorektal cancer. För att bota sjukdomen är kirurgi avgörande, och för att minska risken för recidiv får många patienter cytostatikabehandling. Vissa av dessa behandlingar kan medföra neurologiska biverkningar vars varaktighet ökar med antalet givna doser. Samtliga patienter i studierna var opererade och hade behandlats postoperativt med en viss typ av cytostatikabehandling (oxaliplatin) med hög risk för neurologiska biverkningar. I avhandlingen har neurologiska biverkningar och påverkan på patienternas dagliga liv studerats över tid. Fokus har varit på patientperspektivet. Studierna är baserade på patienternas egen gradering av biverkningarna och påverkan på dagliga aktiviteter under och efter behandlingen, samt intervjustudier för att fånga patient upplevelser samt en journalgranskning studie. Ett mobiltelefonsystem användes i projektet som ett hjälpmedel för att erhålla patientrapporterade mått i real tid.

 

Vad fick dig att påbörja denna forskning?

Nyfikenhet, och en vilja att förbättra omhändertagandet och omvårdnaden för patienterna.  

 

Vilket är ditt viktigaste resultat?

Resultaten visar att samtliga patienter hade biverkningar under pågående cytostatikabehandling, mestadels känslighet för kyla och stickningar i händer och i munnen. Cirka en tredjedel av patienterna som var kvar i studien efter ett år, rapporterade neurologiska biverkningar, mestadels domningar och stickningar i benen. Patienternas dagliga aktiviteter påverkades och de hade strategier för att minimera biverkningarna, exempelvis att undvika aktiviteter eller ändra tidigare vanor. Patienterna kände sig ledsna, eftersom de haft tankar om att biverkningarna skulle försvinna efter avslutad behandling.

 

Resultat från journalgransknings studien visade ett behov av mer strukturerade mätningar och journalföring av dessa symtom för att följa utvecklingen av biverkningarna, så att sjukvården kan ha ett effektivt omhändertagande över tid. Eftersom det förekommer en risk att utveckla långvariga neurologiska symtom, är det av betydelse att sjukvården identifierar dessa besvär både under och efter avslutad cytostatikabehandling. Resultaten visar på betydelsen av individanpassad vård över tid. Det mobiltelefonsystem som använts i projektet skulle kunna vara ett hjälpmedel i vården att främja monitorering av symtom, stärka patienternas egenvårdsförmåga och öka möjligheterna för individualiserad kommunikation och omhändertagande.

 

Vad händer nu?

Nu väntar roliga utmaningar med implementering och nya patientnära forskningsprojekt, patientnära arbete och kursansvar på Specialist programmet inom kirurgisk omvårdnad på Linköpings Universitet till hösten. Hoppas på många sökande framöver, varmt välkomna.