Tina Ahl Jonsson och Linda Lovin.

Årets Specialistsjuksköterska i Kirurgisk Vård 2015

Tina Ahl Jonsson & Linda Lovin

för projektet

“Bedsiderapport”

Beskrivning av projektet och motivering:Projektet bedöms utveckla vården för patienten genom  samtliga sex kärnkompetenser och lyfter fram betydelsen av omvårdnaden som vetenskap i förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling. Det är av stor vikt att hela vården ges på evidensbaserad grund och omvårdnaden är vårt ansvar som specialistsjuksköterskor, vilket Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård vill lyfta fram med detta stipendium.

Projektet med bedsiderapportering stimulerar det personcentrerade förhållningssättet och patientens delaktighet genom att patienten får en aktiv roll i rapporten. Bedsiderapporten gynnar även teamarbetet och informationsflödet mellan patient-vårdgivare-vårdgivare då kommunikationen sker vid samma tillfälle med fler i teamet närvarande. Projektet stödjer en säkrare vård genom sin evidensbaserade kvalitetsutveckling och genomförandet visar på god förbättringskunskap.

 

Vinstsumma och sponsor:  Nutricia 5000kr

 

Hur har ni arbetat vidare med det vinnande projektet? Hur ser fortsättningen ut?

Vi arbetar fortsatt med att överrapportera enligt bedside vilket fungerar bra.  Vi har nu använt oss av denna metod sedan hösten 2014 och känner att det fungerar väl. Vi har fortlöpande utbildningar för ny personal men även för de som jobbat ett tag. Detta för att vi skall överrapportera enligt upprättad rutin men också för att diskutera ev förändringar eller annat. Vi jobbar nu mot att få hela kliniken att rapportera med bedsidemetoden.

 

Hur har ni använt/planerar att använda ditt stipendium?

Stipendiet användes glädjande till fredagsfika åt personalen alla fredagar under våren 2017. Detta för att uppmärksamma alla medarbetare som är del i att detta fungerar bra på vår avdelning.

 

Vad skulle ni vilja skicka med den som funderar på att starta ett  projekt eller som genomfört ett projekt och funderar på att söka stipendiet?

Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte, mål och problemformuleringar med projektet. Utvärdera innan och efter infört projekt. Tänk noga igenom hur ni skall utvärdera så att metoden ni använder er av verkligen besvarar det ni vill utvärdera. Det behövs en eller flera eldsjälar som håller i projektet. Viktigt att ha en projektgrupp med olika individer, både dem som är positiva men också negativa för att få så mycket input som möjligt. Diskussioner på arbetsplatsträffar är också bra för att lyfta olika aspekter.