Våra stadgar

Stadga för Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk Vård

Antagen av årsmötet: 2011-10-13
Reviderad av årsmötet: 2015-08-18, 2016-08-24

§ 1 Ändamål

Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk Vård är en ideell professionell förening för specialistsjuksköterskor med skyddad yrkestitel inom Kirurgisk vård. Föreningens verksamhet omfattar alla kirurgiska discipliner.

Föreningens syfte är att främja kunskapsutbyte i form av utveckling, utbildning och forskning inom omvårdnad av den kirurgiska patienten, samt att initiera, utveckla och samordna kunskapsutbyte nationellt och internationellt. Föreningen syftar också till att utveckla specialistsjuksköterskan i kirurgisk vårds professionella roll och arbete, samt att främja arbete med Svensk Sjuksköterskeförening (SSF).

Föreningen är partipolitiskt obunden, har en holistisk grundsyn och visar respekt för liv, människors lika värde och rättigheter.

Styrelsen fastställer föreningens säte, som skall vara inom Sverige.

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 2 Organisation

Riksföreningen utövar sin organisation genom:

 • Årsmöte
 • Styrelse (styrelsemöten)
 • Temadagar och utbildningsdagar

§ 3 Rätt till medlemskap

Rätt till medlemskap har alla specialistsjuksköterskor med skyddad yrkestitel inom allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot kirurgisk vård. Studerande inom denna inriktning har rätt till studerandemedlemskap med reducerad avgift. Rätt till medlemskap som stödmedlem har övriga, stödmedlem har dock inte rätt till styrelseuppdrag och äger ingen rösträtt.

§ 4 Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen som fattar beslut om medlemskap.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs årligen av årsmötet. Medlemmar som underlåter att betala årsavgiften utesluts ur föreningen av styrelsen.

§ 6 Årsmöte och övriga möten

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket hålls senast första november varje år. Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 60 dagar före årsmötet.

Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått senast 30 dagar före årsmötet.

§ 6.1 Årsmötets frågor

Årsmötet behandlar följande frågor:

 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna
 2. Val av mötespresidium
 3. Val av två personer jämte årsmötets ordförande att justera årsmötets protokoll.
 4. Val av rösträknare
 5. Godkännande av föredragningslista
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Motioner
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och  budget.
 10. Medlemsavgiftens storlek
 11. Fastställande av antal ledamöter
 12. Val av föreningens ordförande, vice ordförande, ledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Valberedningens storlek och val av ledamöter av valberedning varav en sammankallande
 15. Stadgar
 16. Övriga frågor 

§ 6.2 Motioner

Föreningens medlemmar har rätt att lämna motioner till årsmötet. Motionerna ska  vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

§ 6.3 Beslut

På årsmötet har närvarande stödmedlemmar yttrande- och förslagsrätt, övriga närvarande medlemmar har yttrande- och förslagsrätt samt en röst per medlem. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning sker öppet men kan dock ske slutet om någon medlem begär detta. Utfaller röstetalet lika avgör mötesordförande sakfråga och val avgörs med lottning.

§ 7 Föreningens styrelse

§ 7.1 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen att ansvara för ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadga och av årsmötet fattade beslut. Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen ska kalla till årsmöte minst 60 dagar före årsmötet.

§ 7.2

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt minst fem ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet.
Ordförande väljs på en mandatperiod om två år.
Vice ordförande väljs på en mandatperiod om två år, som bör gå omlott med ordförandens mandatperiod.
Ledamöter väljs på en mandatperiod om två år, varav hälften eller antalet närmast hälften väljs per årsmöte.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse gått ut minst två veckor innan mötesdatum, och då minst hälften av ledamöterna inklusive ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande utom vid val då lotten avgör.

Uppdragen som ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare får inte innehas av samma person.

§ 7.3

Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Föreningens firma ska tecknas av två personer i förening. Föreningens firma avseende löpande förvaltningsåtgärder får tecknas var för sig av de personer som styrelsen utser.

§ 8 Revision

Vid årsmötet väljs en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn väljs på en mandatperiod om två år och revisorssuppleanten på ett år. Revisorn skall självständigt granska föreningens verksamhet, räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna året. Revisorn granskar även att styrelsens arbete inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötets beslut. 

Föreningens räkenskaper för föregående räkenskapsår skall vara revisorn tillhanda senast den 1 mars. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 1 april.

Inför årsmötet skall föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse vara revisorn tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet. Revisorn återställer räkenskaperna och lämnar revisionsberättelse senast 10 dagar före årsmötet.

Revisorn har rätt att biträdas av auktoriserad revisor, vilken utses av styrelsen.

§ 9 Stadgeärenden

Föreningens stadgar beslutas vid årsmötet med 2/3 majoritet.

§ 10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med majoritet 2/3. I samband med sådant beslut skall beslut tas om hur föreningens tillgångar skall fördelas.