Säker bukkirurgi

Symposium Säker bukkirurgi 2016

I november 2016 var vice ordförande Karolina Härle och ledamot Anna Karlsson på Säker bukkirurgi symposium i Stockholm. Dagen inleddes med att en anhörig till Rikard i “70 dagar till döden” berättade sin historia av vad som hände Rikard. Det var oerhört gripande och symposiet var överens om att det aldrig får hända igen. På Sveriges radio P1 går det att lyssna på dokumentären om Rikards öde. Vidare fortsatte dagen med presentationer om vad projektet har lett till. Två riskfaktorer har identifierats, bristande kommunikation mellan enheter samt bristande rutiner leder till försämrad patientsäkerhet. Påpekanden angående dåliga rutiner/PM var så påfallande stort så LÖF planerar utbildningsdagar i vår där Anna Karlsson med sin erfarenhet om ledningssystem på Ersta sjukhus i Stockholm ska berätta hur ett fullskaligt ledningssystem kan se ut. 

Vid symposiet presenterade Karolina och Anna yrkesrollerna: avancerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska i kirurgisk vård. Presentationen uppskattades liksom vårt budskap att hög omvårdnadskompetens, evidensbaserad omvårdnad och bra teamarbete är nyckelfaktorer för att lyckas med patientsäker vård. Projektet Säker bukkirurgi slutade i samband med symposiet men en fortsättning börjar redan att utformas då samtliga föreningar som varit delaktiga i styrgruppen var eniga om det finns brister vid omhändertagande av en patient med akut buk. NFSK kommer att vara med i det projektet vilket ni medlemmar kommer få höra mer om under 2017.  

Utbildning om strukturering kring rutiner och riktlinjer

Under 2011-2015 drev LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, projektet Säker bukkirurgi i samarbete med flertalet sjuksköterske- och läkarföreningar. Syftet med projektet var att halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi.
Av de 37 kirurgkliniker som deltog i projektet uttryckte nästan alla brister i rutiner och PM. Bristerna som uttrycktes handlade bland annat om att det fanns för många PM och rutiner, de var dåligt skrivna och oklarheter kring om de fortsatt var aktuella. Det uttrycktes även att det saknades styrning i arbetet med rutinerna.
Med denna problematik som bakgrund skapade LÖF´s chefsläkare Pelle Gustafsson tillsammans med specialistsjuksköterskan & NFSK ledamot Anna Karlsson, en utbildning baserad på deras erfarenheter kring hur man bättre skapar och strukturerar dessa styrande dokument.
Det finns tre nivåer på strukturer, från ingen struktur alls till ordning och reda och slutligen ett fullskaligt ledningssystem som ofta är kvalitetscertifierat. Vid utbildningen presenterade Pelle och Anna hur man kan nå de två sistnämnda nivåerna samt vilka principer som är bra att ta med sig när man vill förbättra sina rutiner. Intresset för utbildningen visade sig vara stort och extra utbildningstillfällen planerades in och hölls under hösten 2017.